ljstojanovic

Materijal za Racunarstvo i informatiku

I blok-laki zadaci

Tutorial:         https://www.tutorialspoint.com/csharp/

1.Zadtak  Unesi broj i štampaj ostatak pri delljenju sa 3.

Rešenje:

using System;

namespace PrviZad
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(„unesi broj“);

string s=Console.ReadLine();
int x=Convert.ToInt32(s);

Console.WriteLine(„uneli ste broj:  „+s);
Console.WriteLine(„ostatak proi deljenju sa 3 je:“ +x%3);

Console.Write(„Press any key to continue . . . „);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

2.Zadatak : Unesi dva broja i štampaj njihov zbir

Resenje:

using System;

namespace zbir
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(„Unesi broj“);
int x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(„Unesi drugi broj“);
int y=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int zbir=x+y;
Console.WriteLine(„zbir je:“  +zbir);

Console.Write(„Press any key to continue . . . „);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

3.Zadatak Unesi dva broj i stampaj veci broj

Klasa Math; https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.math(v=vs.110).aspx

namespace veci
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(„unesi broj“);
int x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(„unesi broj“);
int y=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (x>y)
{ Console.WriteLine(„veci broj je „+x);
}
else
{ Console.WriteLine(„veci broj je „+y);
}

Console.Write(„Press any key to continue . . . „);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

Drugo rešenje;

using System;

namespace veci
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(„unesi broj“);

int x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(„unesi broj“);

int y=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int veci=Math.Max(x,y);/*pozivamo klasu Math da nadjemo maksimum*/

Console.WriteLine(„veci  je“+veci);
Console.Write(„Press any key to continue . . . „);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

4. Unesi dva broja i štampaj ceo deo količnika

rešenje:

using System;

namespace ceo
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(„unesi broj“);

int x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(„unesi broj“);

int y=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int ceo=x/y;  /*deklarisali smo promenljivu ceo koja je integer */
Console.WriteLine(„ceo deo kolicnika je“+ceo);

Console.Write(„Press any key to continue . . . „);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

5.Unesi broj i štampaj kvadratni koren tog broja, koristeći klasu Math

rešenje:

using System;

namespace kvkoren
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(„unesi broj“);
double x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
double koren=Math.Sqrt(x);
Console.WriteLine(koren);
Console.Write(„Press any key to continue . . . „);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

6.Sastaviti konzolnu aplikaciju, gde se unose dva broja a stampa njihov zbir i razlika: Napraviti klasu matematika, i u okviru nje dve funkcije. Za sabiranje i oduzimanje.

rešenje:

class Program
{
static void Main(string[] args)                  //ovo je polazna tacka za sve akcije…..
{
Matematika M = new Matematika();                    // instanca klase matematika

string prvi=Console.ReadLine();                     //unosimo sa konzole prvi broj
string drugi=Console.ReadLine();                      //unosimo drugi broj
double x=Convert.ToDouble(prvi);                   // pretvorimo stringove u realne brojeve
double y=Convert.ToDouble(drugi);                      // pretvorimo stringove u realne brojeve

Console.WriteLine ( „zbir je“+M.Zbir (x, y) );     //ovde pozivamo funkciju da nadje zbir
Console.WriteLine („razlika je“+ M.Razlika (x, y) );          //ovde pozivamo funkciju da nadje razliku
Console.ReadKey();

}
}
class Matematika  //definisali smo klasu matematika
{
public double Zbir(double A, double B)     // u okviru klase ovo je funkcija koja nalazi zbir
{
return A + B;                //funkcija vraca vrednost
}
public double Razlika(double A, double B)    // ova funkcija izracunava  razliku
{
return A – B;
}

}

}

7. Napiši program koji će računati površinu i obim pravougaonika.
8. Napiši program koji će računati obim trougla. Korisnik unosi stranice a, b i c.
9.Napiši program koji će računati obim i površinu kruga. Poluprečnik kruga unosi korisnik.
10.Napiši program koji će računati površinu i zapreminu lopte. Poluprečnik lopte unosi korisnik.
11.Napiši program koji će računati površinu i zapreminu kocke. Stranicu kocke unosi korisnik.
12*. Nacrtaj algoritam i napiši program koji će iznos u dinarima pretvarati u iznos u evrima prema važećem kursu.

Advertisements
 
Mrzm smglsnk

Jelena Pavlović

Računarstvo i informatika

Sonja Vlahović-Nikolić, Gimnazija "Svetozar Marković" Niš

Časovi računarstva

materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Učimo informatiku 2

--- seniori ---

Informatika

Word, Excel, Moodle i još ...

Blog Jaka Šifra | IT Blog Srbija

Materijal za Racunarstvo i informatiku

Vežbe i testovi iz računarstva i informatike i matematike

Zorica Beguš, profesor matematike i računarstva i informatike u Šabačkoj gimnaziji

Наталија Прерадов

гимназија "20. октобар" Бачка Паланка

%d bloggers like this: