ljstojanovic

Materijal za Racunarstvo i informatiku

 • Kategorije

 • Arhive

 • Kalendar

  jul 2019.
  P U S Č P S N
  « okt    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • Skorašnji članci

 • Advertisements

Delphi

Uvod u objektno orijentisano programiranje

Algoritam

Pascal

Linijske strukture

Zadaci-prvi blok

Zadaci-drugi blok

Zadaci-cetvrti blok

prvi zadatak-tacno vreme Timer komponenta

drugi zadatak-kvadrat koji menja boju

treci zadatak-kretanje auta

Zadaci -peti blok

Zadaci-šesti blok

 

 

 

Zadatak: Kreirati niz celih brojeva. Staviti  na formu GrouBox komponentu, i odgovarajucu CheckBox dugmad.

checkbox

var a:array[1..30] of integer;
i,n:integer;
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
i:=StrToInt(Edit1.Text);
a[i]:= StrToInt(Edit2.Text);
ListBox1.Items.Add(‘a[‘+intToStr(i)+’]=’+IntToStr(a[i])) ;
Edit1.Text:=IntToStr(i+1);
Edit2.Text:=’ ‘;
Edit2.SetFocus;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var sp, bn,min,i:integer;
begin
n:=listBox1.Count;
sp:=0;
for i:=1 to n do
if a[i]mod 2 = 0 then sp:=sp+a[i] ;

bn:=0;
for i:=1 to n do
if a[i]mod 2=1 then bn:=bn+1;

min:=a[1];
for i:=1 to n do
if a[i]<min then min:=a[i];

if CheckBox1.Checked then Edit3.Text:=IntToStr(sp);
if CheckBox2.Checked then Edit4.Text:=IntToStr(bn);
if CheckBox3.Checked then Edit5.Text:=IntToStr(min);

end;

end.

Zad.Kreirati niz celih brojeva. Klikom na RadioGroup komponentu izabrati neko dugme. Prikazati rezultat.

niz2

var    a:array[1..30] of integer;
i,n:integer;
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
i:=StrToInt(Edit1.Text);
a[i]:=  StrToInt(Edit2.Text);
ListBox1.Items.Add(‘a[‘+intToStr(i)+’]=’+IntToStr(a[i])) ;
Edit1.Text:=IntToStr(i+1);
Edit2.Text:=’ ‘;
Edit2.SetFocus;

end;

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject);
var s,sn,k,min:integer;
begin
n:=ListBox1.Count;

case RadioGroup1.ItemIndex of
0: begin
s:=0;
for i:=1 to n do
s:=s+a[i];
edit3.Text:=IntToStr(s);
end;

1: begin
sn:=0;
for i:=1 to n do
if a[i]mod 2=1 then  sn:=sn+a[i];
Edit3.Text:=IntToStr(sn);
end;
2:  begin
k:=0;
for i:=1 to n do
if a[i] mod 3=0 then k:=k+1;
Edit3.Text:=IntToStr(k);
end;
3:  begin
min:=a[1];
for i:=2 to n do
if a[i]<min then min:=a[i];
Edit3.Text:=IntToStr(min);
end;

end;
end;

end.

Zadatak:Kreirati niz celih brojeva. Niz prikazati u ListBox komponenti. Prebrojati koliko ima clanova koji su deljivi sa tri. Rezultat prikazati u Edit komponenti.

broj deljivih

var a:array[1..30] of integer;
i,n:integer;
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
i:=StrToInt(Edit1.Text);
a[i]:=  StrToInt(Edit2.Text);
ListBox1.Items.Add(‘a[‘+intToStr(i)+’]=’+IntToStr(a[i])) ;
Edit1.Text:=IntToStr(i+1);
Edit2.Text:=’ ‘;
Edit2.SetFocus;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var k:integer;
begin
n:=ListBox1.Count;
k:=0;
for i:=1 to n do
if a[i] mod 3=0 then k:=k+1;
Edit3.Text:=IntToStr(k);
end;

end.

Zadatak:  Kreirati niz celih brojeva. Niz prikazati u ListBox komponenti. Klikom na dugme „dodaj“ kreiati i prikazati jedan po jedan član niza.

Izračunati:

a)sumu svih članova

b)sumu parnih članova niza

c)najveći član u nizu

 

niz-suma

var   a:array[1..30] of integer;
i,n:integer;
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin
i:=StrToInt(Edit1.Text);
a[i]:= StrToInt(Edit2.Text);
ListBox1.Items.Add(‘a[‘+IntToStr(i)+’]=’+IntToStr(a[i])  );
Edit1.Text:=  IntToStr(i+1);
Edit2.Text:=’ ‘;
Edit2.SetFocus;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var s:integer;
begin
n:=ListBox1.Count;
s:=0;
for i:=1 to n do
s:=s+a[i];
edit3.Text:=IntToStr(s);

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var sp:integer;
begin
n:=ListBox1.Count;
sp:=0;
for i:=1 to n do
if a[i]mod 2=0 then  sp:=sp+a[i];
Edit4.Text:=IntToStr(sp);

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var max:integer;
begin
n:=ListBox1.Count;
max:=a[1];
for i:=2 to n do
if a[i]>max then max:=a[i];
Edit5.Text:=IntToStr(max);

end;

end.

Zad. Zamena reči u Memo komponenti.

memo1

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var s, s1,s2:string   ;  //s je string u Memo komponenti, s1 je reč koju želimo da zamenimo, a s2 je reč kojom menjamo //
p,k:integer;
begin
s:=Memo1.Text; // promenljivoj tipa string dodelimo ceo sadržaj Memo komponente//
s1:=Edit1.Text;// promenljivoj s1 dodelimo sadržaj Edit1 komponente
s2:=Edit2.Text;// promenljivoj s2 dodelimo sadržaj Edit2 komponente
p:=Pos(s1,s); // odredjuje ppoziciju prvog pojavljivanja reči koju menjamo
k:=Length(s1); // odredjuje dužinu reči koju brišemo
Delete(s,p,k);//brišemo reč
Insert(s2,s,p);// na poziciju obrisane reči umećemo novu reč
Memo1.Text:=s; //dodeljujemo Memo komponenti sadržaj string promenljive s//
end;

end.

Sledeća procedura briše svako pojavljivanje tražene reči u stringu s:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var s, s1,s2:string   ;
p,k:integer;
begin
s:=Memo1.Text;
s1:=Edit1.Text;
s2:=Edit2.Text;
p:=Pos(s1,s);
k:=Length(s1);
while p>0 do
begin
Delete(s,p,k);
Insert(s2,s,p);
p:=Pos(s1,s);
end;
Memo1.Text:=s;
end;

Zad2. Sadržaj Memo komponente ispisati u obrnutom poretku:

inverz

inverz1

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var s:string   ;
i,n:integer;
begin
s:=Memo1.Text;
n:= Length(s);
Memo1.Text:=’ ‘;
for i:=n downto 1 do
Memo1.Text:=Memo1.Text+s[i]

end;

end.

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Label1.Caption:=’Klikni na dugme da donji tekst ispises u inverznom poretku’;
end;

BLOK IX-Memo komponenta

STRINGOVI

Dugi string (long string)

 

Tip podataka deklarisan kao dugi string (long string) dinamički rezerviše memoriju za dati objekat. Dužina dugog stringa je ograničena samo veličinom slobodne memorije. Object Pascal rezerviše, odnosno oslobađa memoriju u zavisnosti od potreba stringa. Dugi stringovi su veoma fleksibilni ali ponekad i sporiji u odnosu na kratke stringove, naročito kada se sa njima intenzivno manipuliše. Razlog leži u dinamičkom rezervisanju mesta u memoriji za duge stringove i njihovoj izmeni sadržaja. Sve dok brzina izvršavanja operacija nije bitna, trebalo bi da se držite korišćenja dugih stringova u aplikacijama. Da biste deklarisali dugi string koristite ključnu reč string bez navođenja parametara dužine:

var

S : string; {Dugi niz dinamicki dodeljen}

 

Pošto su stringovi dinamički raspoređeni, možete ih menjati po želji, a da istovremeno ne brinete šta se u pozadini događa. Korišćenje dugih stringova je veoma jednostavno pošto ne morate da brinete o rezervisanju prostora za string, odnosno da li ćete prekoračiti dozvoljenu dužinu. Sve je manje više automatizovano.

Dugi stringovi za razliku od kratkih stringova nemaju element 0. Pokušaji pristupa nultom elementu kod dugih stringova kao rezultat daje grešku prevodioca. Umesto toga dužinu dugog stringa možete dobiti korišćenjem funkcije Length, odnosno dužinu možete dodeliti procedurom SetLength.

Više o stringovima…

Funkcije za rad sa stringovima:

 1. Length(s)-izračunava broj simbola stringa s
 2. SetLength(s,n)-postavlja dužinu stringa s na n
 3. Pos(s1,s2)-određuje poziciju prvog pojavljivanja stringa s1 u stringu s2
 4. Copy(s,p,n)– izdvaja iz stringa s podstring dužine n simbola počev od pozicije p.
 5. Delete(s,p,n)– ukljanja n simbola u stringu s počev od pozicije p
 6. Insert(s1,s2,p)-umeće string s1 u strings2 počev od pozicije p
 7. AnsiLowerCase(s), AnsiUpperCase(s)– u stringu s pretvaraju sva slova u mala odnosno velika.

Zadatak:

Na formu staviti jednu kontejnersku komonentu po izboru  i na nju tri RadioButton dugmeta. Klikom na dugme uz odgovarajući izbor prikazati rezultat.

memo1

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var s:string; n,i,k,p:integer;
begin
if RadioButton1.Checked then
begin
s:=Memo1.Text;
n:=Length(s);
Edit1.Text:=IntToSTr(n);
end;

if RadioButton2.Checked then
begin
s:=Memo1.Text;
n:=Length(s);
k:=0;
for  i:=1 to n do
if s[i]=’a’ then k:=k+1 ;
Edit1.Text:=IntToStr(k);
end;
if RadioButton3.Checked then
begin
s:=Memo1.Text;
n:=Length(s);
p:=0;
for  i:=1  to  n do
if s[i]=’  ‘ then p:=p+1 ;
Edit1.Text:=IntToStr(p);

end;
end;  {kraj procedure}

——————————————————————————————-

BLOK VIII

ZADATAK1: Sastavi aplikaciju koja računa proizvod prvih n prirodnih brojeva.

ZADATAK 2: Sastavi aplikaciju koja će izračunati zbir recipročnih vrednosti brojeva u intervalu od m do n.

ZADATAK 3. Sastavi aplikaciju koja će ispisati sve parne brojeve u intervalu od 1 do n

ZADATAK 4. Sastavi aplikaciju koja će prebrojati koliko ima brojeva deljivih sa 3  u intervalu od 1 do n

Zadaci za vežbu:

Kreirati aplikacije :

1. Za izračunavanje zbira brojeva u intervalu od n do m.

2. Za izračunavanje sume parnih brojeva u intervalu od n do m.

3. Za izračunavanje sume (zbira) kvadrata brojeva od 1 do m.

4. Za izračunavanje i sumu korena brojeva od n do m.

5.  Za izračunavanje faktorijela unetog broja n (n!).( Ovaj zadatak je isti kao prvi na bloku)

 

FOR NAREDBA

Primer 1.Sastaviti aplikaciju koja  će računati  zbir prvih n prirodnih brojeva.

npr. za uneto n=3 računa se s=1+2+3

image38

Procedure…

Var n,s,i:integer;

BEGIN

n:=strtoint(edit1.text)

S:=0; {S uzima vrednost nula. To je početna vrednost koja se upisuje u memorijsku lokaciju na adresi s, da bi donji izraz S:=S+i imao smisla u prvom koraku kada je i=1}

FOR i:=1 TO n DO

S:=S+i; {Na staru vrednost promenljive s dodaje se trenutna vrednost kontrolne promenljive i }

edit2.text:=inttostr(s);

END.

 

Komponente izbora

Razni zadaci za vežbu

Delphi-razgranata struktura

Delphi -linijska struktura

Zadaci za vežbu:

 1. Promenljivoj max dodeliti vrednost većeg od dva uneta broja.
 2. Promenljivoj max dodeliti vrednost većeg od tri uneta broja.
 3. Od tri uneta imena štampati ono koje je prvo po abecedom redosledu.

poredak

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a,b,c,prvo:string;
begin
a:=Edit1.Text;
b:=Edit2.Text;
c:=Edit3.Text;
prvo:=a;
if b<prvo then prvo:=b;
if c<prvo then prvo:=c;
Edit4.Text:=prvo;
end;

 1. Uneti dužine tri duži. Ako je od njih moguće napraviti trougao, štampati njegovu površinu, u suprotnom štampati da je nemoguće napravi trougao.

trougao

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a,b,c:integer;
s,p:real;

begin
a:=StrToInt(Edit1.Text);
b:=StrToInt(Edit2.Text);
c:=StrToInt(Edit3.Text);

if (a<(b+c))and (a> abs(b-c))  then   begin
s:=(a+b+c)/2;
p:=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)) ;
Edit4.Text:=’povrsina je’+FloatToStr(p);   end

else
Edit4.Text:=’ne moze se formirati trougao’;

end;

 1. Kreiraj aplikaciju koja testira da li je unet broj paran
 2. Kreiraj aplikaciju koja testira da li je unet broj deljiv sa 5
 3. Kreiraj aplikaciju koja testira da li je unet broj negativan
 4. Dat je trocifren broj.Odrediti najveću cifru.

najveca

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a,b,c,max,x:integer;
begin
x:=StrToInt(Edit1.Text);
a:=x div 100;
b:=(x mod 100)div 10;
c:=x mod 10;
max:=a;
if b>max then max:=b;
if c>max then max:=c;
Edit4.Text:=IntToStr(max);
end;

 1. Dat je trocifren broj. Odrediti zbir cifara datog broja.
 2. Dat je trocifren broj. Napisati isti broj ali u inverznom poretku.

inverz

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a,b,c,x,y:integer;
begin
x:=StrToInt(Edit1.Text);
a:=x div 100;
b:=(x mod 100)div 10;
c:=x mod 10;
y:=c*100+b*10+a;
Edit2.Text:=IntToStr(y);
end;

V blok vežbi

RadioGoup kmponeta

Zadatak 1 (naredba CASE): Napisati program koji na osnovu unetog rednog broja planete, zavisno od udaljenosti od Sunca (1-Merkur, 2-Venera, 3-Zemlja, 4-Mars, 5-Jupiter, 6-Saturn, 7-Uran, 8-Neptun, 9-Pluton), ispisuje ime te planete

planete

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var x:integer;
begin
x:=StrToInt(Edit1.Text);
case x of
1: Edit2.Text:=’Merkur’;
2: Edit2.Text:=’Venera’;
3: Edit2.Text:=’Zemlja’;
4: Edit2.Text:=’Mars’;
5: Edit2.Text:=’Jupiter’;
6: Edit2.Text:=’Saturn’;
7: Edit2.Text:=’Uran’;
8: Edit2.Text:=’Neptun’;

end;
end;

Zadatak2. (naredba CASE) Napisati program koji na osnovu zadatog broja meseca ispisuje njegov naziv planete.

meseci

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject);
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0: Edit1.Text:=’januar’;
1: Edit1.Text:=’februar’;
2: Edit1.Text:=’mart’;
3: Edit1.Text:=’april’;
4: Edit1.Text:=’maj’;
5: Edit1.Text:=’jun’;
6: Edit1.Text:=’jul’;
7: Edit1.Text:=’avgust’;
8: Edit1.Text:=’septembar’;
9: Edit1.Text:=’oktobar’;
10: Edit1.Text:=’novembar’;
11: Edit1.Text:=’decembar’;
end;
end;

Zadatak3. (naredba Case)Napisati program koji na osnovu ocene od 1 do 5, određuje opisnu ocenu koja može biti ‘nedovoljan’, ‘dovoljan’, ‘dobar’, ‘vrlo dobar’ ili ‘odličan’.

Zadatak 4 : Napisati program u kojem se kao ulazna vrednost unosi rimski broj kao veliko slovo (I, V, X, L, C, D, M), a zatim se kao izlazni rezultat ispisuje njegova dekadna vrednost.

rimski

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
case RadioGroup1.ItemIndex of
0: Edit1.Text:=’1′;
1: Edit1.Text:=’5′;
2: Edit1.Text:=’10’;
3: Edit1.Text:=’50’;
4: Edit1.Text:=’100′;
5: Edit1.Text:=’500′;
6: Edit1.Text:=’1000′;

end;

end;

Zadatak5. (naredba Case) Napisati program u kojem treba uneti cenu proizvoda, količinu kupljenog proizvoda, kao i način plaćanja (1-gotovina 2-kredit 3-čekovi). Izračunati ukupan iznos za plaćanje (ako se uzima na kredit tada se iznos uvećava za 6%, a za gotovinu se iznos umanjuje za 5%). Kao rezultat ispisati koliki iznos treba platiti.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var kol,cena,suma:real;
begin
kol:=StrToFloat(Edit2.Text);
cena:=StrToFloat(Edit1.Text);

case RadioGroup1.ItemIndex of
0:  begin
suma:=kol*cena*0.95;
Edit3.Text:=FloatToStr(suma);
end;
1:  begin
suma:=kol*cena*1.06;
Edit3.Text:=FloatToStr(suma);end;
2:  begin
suma:=kol*cena;
Edit3.Text:=FloatToStr(suma);
end;
end;

end;

kupovina

Zadatak6 Napisati program u kojem treba uneti dva cela broja, u RadioGroup komonenti izabrati operaciju(+,-,*,/), a rezultat ispisati u Edit komonenti.

kalkulator

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject);
var x,y,z:real;
begin
x:=StrToInt(Edit1.Text);
y:=STrToInt(Edit2.Text);
case RadioGroup1.ItemIndex of
0: begin z:=x+y;  Edit3.Text:= FloatToStr(z); end;
1: begin z:=x-y;  Edit3.Text:= FloatToStr(z); end;
2: begin z:=x*y;  Edit3.Text:= FloatToStr(z); end;
3: begin z:=x/y;  Edit3.Text:= FloatToStr(z); end;
end;
end;

IV BLOK-provera znanja

III BLOK

Potrebno je obnoviti :

– IF naredbu

-ako je dat dvocifren ili trocifren broj,  izdvojiti cifre broja i dodeliti novim promenljivim npr x,y i z

 1. Uneti sa tastature tri broja x,y,z. Klikom na dugme izracunaj  zbir samo negativnih brojeva.REŠENJE
 2. Uneti sa tastature tri broja x,y,z.  Napiši program kojim se računa ukupan broj negativnih brojeva.
 3. Uneti sa tastature tri broja x,y,z.. Napiši program kojim se računa zbir brojeva koji se nalaze u intervalu 3 do 7.
 4. Uneti sa tastature tri broja x,y,z. Napiši program kojim se računa zbir brojeva koji su deljivi sa 7.
 5. Uneti tri broja koji predstavljaju duzine duzi. Proveriti da li se od  tih duzi moze formirati trougao I prikazi komentar o tome.REŠENJE
 6. Napiši program koji će za uneto a i b računati c = a*b pod uslovom da su a,b razliciti od nule.
 7. Napiši program kojim se proverava da li je broj koji korisnik unosi sa tastature deljiv sa 7. Napiši komentar o tome.
 8. Napisati program koji učitava stranice pravougaonika. Ako je zbir stranica veći od 20 obe stranice umanji za 5, u suprotnom obe stranice uvećaj za 3. Kao rezultat treba izračunati i prikazati obim i površinu starog i novonastalog pravougaonika.
 9. Dat je trocifren broj, ako je zbir cifara desetica i jedinica veći od cifre stotina štampati dvocifren broj koji se dobija tako sto se iz trocifrenog broja izbaci cifra stotina, u suprotnom štampati četvorocifren broj kome je cifra hiljada jedanaka cifri jedinica.
 10. Napraviti digitron u Delphiju!

 

I blok vežbi   i  II blok vežbi u programu DELPHI

Zadaci

 1.  Unesi ceo broj. Stampaj njegov koren  i kvadrat. REŠENJE
 1. Unesi dva broja i stampaj njihov zbir. REŠENJE
 1. Unesi stranice pravougaonika i stampaj povrsinu.
 2. Pera je od roditelja dobio x dinara za ekskurziju. Baba i deda su mu dali jos y dinara. Koliko je evra poneo ako je kurs 114 din.
 3. Trocifren broj unesi u Edit komp. i stampaj u inverznom poretku

Zadaci za vezbu:

 1. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava  zbir dva broja.
 2. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava   O и P правоугаоника, ako su mu date stranice.
 3. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava   O и P круга, ako mu je dat poluprecnik.
 4. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava   P и V лопте, ako je dat poluprecnik.
 5. Kreirati  aplikaciju kojom se izracunava dijagonala pravougaonika ako su date stranice a i b.
 6. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava   uspeh ucenika ako su date ocene iz  predmeta(srednja vrednost).
 7. Kreirati aplikaciju koja ce uneti iznos u evrima pretvoriti u dinare(srednji kurs evra 115din).
 8. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava   duzina puta u miljama akoje data duzina u kilometrima(1 milja=1,825km)
 9. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava geometrijska sredina dva broja.
 10. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava brzina kojom se kretao automobil  ako su dati predjeni put(km) i vreme(sati).
 11. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava Pi V valjka ako je dato  r i H
 12. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava P i V  cetvorostrane prizme, akoje dato a,b i H
 13. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava O i P pravouglog trougla ako su mu date katete.
 14. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava O i P nejednakostarnicnog trougla akosu mu date stranice:a, b,c
 15. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava O i P jednakostranicnog trougla ako mu je data stranica a.
 16. Kreirati aplikaciju kojom se izracunava    zbir cifara unetog dvocifrenog broja.

 

Zadaci:Label, Edit, Button

Zadaci uradjeni: kontejneske komponente

Zadaci:Slucajni brojevi,digitron, ukupan otpor…

Advertisements

3 reagovanja to “Delphi”

 1. Zdravo, Ljiljana!Dali delphi programiranje, moze da se koristi za izradu specificnih i atraktivnih programa?

  • Razumem pitanje. Mogla bih pitati: da li se programiranje moze nauciti za deset casova? I da li se neko posle toga zove programer?
   Dakle, principe programiranja moramo nauciti, a nakon toga lako ucimo bilo koji programski jezik. Onaj ko zeli biti programer i pisati specificne i atraktivne programe treba puno da uci da bi to postigao. Nastava je namenjena prosecnom uceniku, pa i onome ko nikada nece programirati profesionalno.
   Izborom skole i odgovarajuceg smera moze se ucenik razvijati u smeru koji zeli. Ipak, za uspeh je potrebno dosta individualnog rada.
   Srdacan pozdrav

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

 
Mrzm smglsnk

Jelena Pavlović

Računarstvo i informatika

Sonja Vlahović-Nikolić, Gimnazija "Svetozar Marković" Niš

Časovi računarstva

materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Učimo informatiku 2

--- seniori ---

Informatika

Word, Excel, Moodle i još ...

Blog Jaka Šifra | IT Blog Srbija

Materijal za Racunarstvo i informatiku

Vežbe i testovi iz računarstva i informatike i matematike

Zorica Beguš, profesor matematike i računarstva i informatike u Šabačkoj gimnaziji

Наталија Прерадов

гимназија "20. октобар" Бачка Паланка

%d bloggers like this: